Avís legal

Avís i informació legal i la seva acceptació

El present avís legal regula l’accés i l’ús del servei del lloc web www.r-col.com (en endavant, el “Lloc Web”) que R-COL DIGITAL DEVELOPMENT, S.L. posa a disposició dels usuaris d’Internet interessats en aquesta empresa i els serveis que presta (en endavant, els “Usuaris”).

Aquest lloc web compleix amb el que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals.

R-COL DIGITAL DEVELOPMENT, S.L. podrà alterar en qualsevol moment i sense avís previ, el disseny, presentació i/o configuració del lloc web, així com alguns o tots els serveis, i afegir-ne de nous.

La utilització d’aquest Lloc Web implica la plena acceptació de les disposicions incloses en aquest avís en la versió publicada per R-COL DIGITAL DEVELOPMENT, S.L. en el moment en què l’Usuari accedeixi al Lloc Web. Així mateix, R-COL DIGITAL DEVELOPMENT, S.L. posa en coneixement dels Usuaris d’aquest Lloc Web que aquestes Condicions Generals d’Ús poden ser modificades sense notificació prèvia. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es procedeixi a utilitzar el Lloc Web, ja que es poden produir modificacions.

La utilització de certs serveis oferts als Usuaris a través del Lloc Web pot trobar-se sotmesa a condicions particulars pròpies que, segons els casos substitueixen, completen i/o modifiquen les presents Condicions Generals d’Ús. Per tant, amb anterioritat a la utilització de aquests serveis, l’Usuari també ha de llegir atentament i acceptar les corresponents condicions particulars pròpies.

Protecció de dades

Informació

La informació rebuda per R-COL DIGITAL DEVELOPMENT, S.L. a través de la present pàgina Web serà tractada amb la màxima reserva i confidencialitat d’acord amb la normativa vigent.

R-COL DIGITAL DEVELOPMENT, S.L. informa a l’usuari que les dades personals que pugui facilitar a través d’aquesta pàgina web seran tractades sota la responsabilitat de R-COL DIGITAL DEVELOPMENT, S.L. amb la finalitat de gestionar els serveis proporcionats a través d’aquest Lloc Web.

Conservació de les dades

Les dades proporcionades es conservaran mentre no sol·liciti el cessament de l’activitat, es mantingui la relació comercial, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals o fins que deixin de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual haguessin estat recaptats o registrats .

Destinataris

Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.

Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Vostè pot sol·licitar en qualsevol moment l’accés a les seves dades personals, així com a la seva rectificació, oposició i cancel·lació, per a això haurà de dirigir a R-COL DIGITAL DEVELOPMENT, S.L. per correu postal al carrer Thomas Edisson 9, nau 3 Pol. Ind. Valldoriolf. 08430 la Roca del Vallès. Barcelona – Spain, o mitjançant correu electrònic a info@r-col.com

Seguretat en el tractament, procés informàtic i custodia de dades

R-COL DIGITAL DEVELOPMENT, S.L. declara i garanteix que manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals d’acord amb la legislació vigent. Per això ha establert un Sistema de Gestió de la Protecció de Dades Personals per tal de determinar i implantar els mitjans tècnics i organitzatius al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades pels usuaris, sense perjudici d’informar que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Condicions d’accés i utilització del lloc web

L’usuari es compromet a fer un ús diligent del mateix i dels serveis accessibles des d’aquest lloc web, amb total subjecció a la Llei, als bons costums i les presents Condicions Generals i, si escau, condicions particulars, així com mantenint el degut respecte als altres usuaris

Queda expressament prohibit qualsevol ús diferent a la finalitat d’aquest Lloc Web.

En aquest sentit, l’Usuari renunciarà a utilitzar qualsevol dels materials i informacions continguts en aquest Lloc Web amb finalitats il·lícites i expressament prohibides en les presents Condicions Generals d’Ús així com a les condicions particulars que, si s’escau, s’habilitin que resultin contraris als drets i interessos de R-COL DIGITAL DEVELOPMENT, S.L., els seus membres i / o tercers, i haurà de respondre enfront dels mateixos en cas de contravenir o incomplir aquestes obligacions i / o que, de qualsevol manera (inclosa la introducció o difusió de “virus informàtics “), danyi, inutilitzi, sobrecarregui, deteriori o impedeixi la normal utilització dels materials i informacions continguts en el Lloc Web, els sistemes d’informació o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic (hacking) de R-COL DIGITAL DEVELOPMENT, S.L., dels seus membres o de qualsevol usuari del lloc web.

Amb caràcter general la prestació dels serveis no exigeix ​​la prèvia subscripció o registre dels Usuaris. No obstant això, R-COL DIGITAL DEVELOPMENT, S.L. pot condicionar la utilització d’alguns dels serveis a la Prèvia emplenament del corresponent registre d’Usuari, seleccionant l’identificador (ID o login) i la contrasenya que l’Usuari es compromet a conservar i a fer servir amb la diligència deguda.

R-COL DIGITAL DEVELOPMENT, S.L. assignarà l’identificador seleccionat per l’usuari sempre que no hagi estat prèviament seleccionat per un altre Usuari. L’ús de la contrasenya és personal i intransferible i no està permès la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En aquest sentit, l’Usuari haurà d’adoptar les mesures necessàries per a la custòdia de la contrasenya per ell seleccionada, evitant l’ús de la mateixa per tercers. És per això que, l’Usuari és l’únic responsable de la utilització que, de la seva contrasenya es realitzi, amb completa indemnitat per a R-COL DIGITAL DEVELOPMENT, S.L.. En el cas que l’Usuari conegui o sospiti de l’ús de la seva contrasenya per tercers haurà de posar tal circumstància en coneixement de R-COL DIGITAL DEVELOPMENT, S.L. amb la major brevetat.

L’esmentat registre s’efectuarà en la forma expressament indicada en el propi servei o en les condicions particulars que, si escau, el regulin.

Tota la informació que faciliti l’Usuari a través dels serveis haurà de ser veraç. A aquests efectes, l’Usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de l’emplenament dels formularis necessaris per a la subscripció dels Serveis.

De la mateixa, manera, serà responsabilitat seva mantenir tota la informació facilitada a R-COL DIGITAL DEVELOPMENT, S.L. permanentment actualitzada de manera que respongui, en cada moment a la situació real de l’Usuari. En tot cas l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a R-COL DIGITAL DEVELOPMENT, S.L. o a tercers per la informació que faciliti.

De conformitat amb la política anti-spam de R-COL DIGITAL DEVELOPMENT, S.L. l’usuari s’obliga a abstenir-se de utilitzar i recaptar dades a partir de llistes de distribució a les quals es pugui accedir a través de les informacions i serveis continguts en el Lloc Web per a la realització d’activitats amb fins promocionals o publicitaris així com de remetre comunicacions comercials de qualsevol classe ia través de qualsevol suport no sol·licitats ni prèviament consentits per R-COL DIGITAL DEVELOPMENT, S.L. i / o els interessats. L’Usuari que incompleixi intencional o culpablement qualsevol de les precedents obligacions respondrà de tots els danys i perjudicis que pugui causar.

Exclusió de garanties i responsabilitat

Excepte en aquells casos expressament descrits en les Condicions Generals d’Ús i la resta del marc normatiu, del lloc web, R-COL DIGITAL DEVELOPMENT, S.L. no es responsabilitza pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta d’exactitud, exhaustivitat, actualitat, així com a errors o omissions dels quals poguessin emmalaltir les informacions i serveis continguts d’aquest Lloc Web o altres continguts als que es pugui accedir a través del mateix ni assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els seus continguts i informacions.

Així mateix, R-COL DIGITAL DEVELOPMENT, S.L. no garanteix la disponibilitat, continuïtat ni la infal·libilitat del funcionament del Lloc Web, i en conseqüència exclou, en la màxima mesura permesa per la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del Lloc web i dels serveis habilitats en el mateix, així com als errors en l’accés a les diferents pàgines web oa aquelles des de les que, si escau, es prestin aquests serveis.

R-COL DIGITAL DEVELOPMENT, S.L. exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota índole que puguin deure als serveis prestats per tercers a través d’aquest Lloc Web així com als mitjans que aquests habiliten per gestionar les sol·licituds de servei, i concretament, de manera enunciativa i no limitatiu: pels actes de competència deslleial i publicitat il·lícita com a conseqüència de la prestació de serveis per tercers a través del lloc web, així com a la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat, vicis, defectes, pertinència i / o actualitat els continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, rebuts, obtinguts, posats a disposició o accessibles mitjançant els serveis prestats per tercers a través d’aquest Lloc Web.

Legislació aplicable

Les condicions generals d’ús i la resta de les condicions legals del lloc web es regeixen en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola.